top of page

ABOUT US

ພວກເຮົາມີທີມພະນັກງານຄົນລາວກວ່າ 20 ຄົນ ດຳເນີນງານຕັ້ງແຕ່ປີ  2005 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຊັກລີດຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຊັກເຄື່ອງນຸ່ງສຳລັບເພື່ອນບ້ານ. ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ເວລາການປະຕິບັດງານທີ່ວ່ອງໄວຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວ

ຍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ໃນປີ 2008, ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງການບໍລິການຂອງພວ

ເຮົາຢ່າງມີລະບຽບໃຫ້ກັບລູກຄ້າແບບມືອາຊີບ. ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຈາກບັນດາໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງໂຮງງານຊັກລີດແຫ່

ງທຳອິດໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍມີເຄື່ອງຈັກຊັກ, ຈັກລິດຜ້າ ແລະ ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ ຂະໜາດໃຫຍ່, ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການຊັກ ແລະ ອົບແຫ້ງເຄື່ອງເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ໄປຮໍ່າຮຽນຢູ່ປະເທດໄທຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.

ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ສະເໝີກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ກໍ່ຄືລຸກຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອປັບປຸງຕົວເອງໃຫ້ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ.

We are a team of 20 Lao people operating since 2005 in Luang Prabang.
We started with a small laundry to wash clothes for the neighborhood. The good quality of our services & our fast operating time helped us growing gradually.


In 2008, we wanted to significantly improve our services for professional customers. Due to the strong demand from hotels & restaurants, we decided to build the first laundry factory in Luang Prabang. Equipped with big machines and dryers, we got the ability to wash and dry a huge amount of laundry in a short period of time.


Our team regularly goes in Thailand to keep on training and thus offer our customers professional services.


We are always attentive to your needs & do our best to constantly improve ourselves.

bottom of page